กลับไปใช้เว็บไซต์เดิม
เว็บไซต์ภาษาจีน เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาไทย
 
ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)
งานสารบรรณ
สารสนเทศผู้บริหาร
สารสนเทศนักศึกษาสำหรับอาจารย์
สารสนเทศนักศึกษา
ระบบทะเบียนและวัดผล
 
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน
บริการสถานที่จัดอบรม
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ครุสภา
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงไอซีที
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ภารกิจวุฒิสภา
 
ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี
การบริหารความเสี่ยง
     รายงานสรุปผลการบริหาร
       ความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2554

     รายงานสรุปผลการบริหาร
       ความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2555

แบบฟอร์มบริการวิชาการ
      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2555

      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2556

      แบบเสนอโครงการบริการ
       วิชาการ 2557

      การรายงานผลการดำเนิน
        โครงการบริการวิชาการ

      แบบรายงานผลการดำเนินงาน
        โครงการบริการวิชาการ

      ถอดความรู้สู่สังคม ๒
      เวทีเสวนา แบ่งปันเทคนิค และ
        ประสบการณ์การสอน ครั้งที่ ๒

นักศึกษา
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 
ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
บริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม Job description
แบบฟอร์มตัวชี้วัด (KPIs)
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2)
นโยบายและแผน
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 4 ปี 54-57
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
ข้อกำหนดการใช้งบพัฒนาบุคลากร : โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย(งบยุทธศาสตร์)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

 
สืบค้นข้อมูลห้องสมุดวิทยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ABI/INFORM Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Academic Search Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
ACM Digital Library
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
American Chemical Society Journal (ACS)
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
Computer & Applied Sciences Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
Education Research Complete
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
H.W.Wilson
(1 พ.ย. 56 - 31 ธ.ค. 57)
iG Publishing
Journal of Visualized Experiments(JoVE)
museapp libraryforce(ค้นหารวม)
springerlink
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Thai Lis
Thai National Research Respository
Web of Science
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
ProQuest Education Journals
(1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57)
Charting Thailand's Economy Plus
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
e-book Mc Graw-Hill
(1 เม.ย. 57 - 15 มิ.ย. 57)
 
Ebrary
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
CHE QA Online
แบบฟอร์มบทปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ปี 55
สาขาวิชาภาษาจีนจัดพิธีเชิดชูเกียรติ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 (28/08/2557)
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุให้ถูกต้องโปร่งใส
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 (27/08/2557)
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.)
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 (20/08/2557)
 
 • หัวข้อ อ่าน
  รายชื่อนักศึกษาและตารางการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 213
  กำหนดการดำเนินการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1775
  การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา 154
  รายชื่อบุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗) 152
  งาน ๑๒ สิงหา เทิดไท้ “มหาราชินี” 265
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 956
  รายการ กบนอกกะลา 20 กรกฎาคม 2557 "มวยไทย" 233
  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 903
  สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 175