menu1 menu2 menu3 menu4
โปร่งใสยุติธรรม
ร้องเรียนตรวจสอบ
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั่วไป พ.ศ. 2560
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รณรงค์และส่งเสริมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รณรงค์และส่งเสริมเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสในมหาวิทยาลัย