menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 58
ปิดปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพลพาเลซ 33
ศึกมหกรรมมวยไทยนานาชาติ ครั้งที่ 5 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 333
ประกาศกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อ... 133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนช... 313
ข้อปฏิบัติสำหรับนศใหม่ ปีการศึกษา 2560 245
ศึกมวยไทย พัฒนาเด็กไทยสู่สากล 222
ผลการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรีย... 266
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงหญิ... 444
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง ... 851
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการป... 226
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 192
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม 152
อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึ... 579
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื... 126
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้ว... 885
แผนปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ... 166
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Motion Gr... 445
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 246
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย... 1172
การอบรมหลักสูตรการอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 372
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิ... 6
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของ... 6
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ ชั้น ๒ อาคาร ๖ 11
ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรี... 24
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาช... 35
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรีย... 38
สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๖ จอ(ครั้งที่ ๒) 71
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานฯ จำ... 55
ตารางเปิดเผยราคากลางติดตั้งสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวงหมาย... 66
ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรี... 77
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์... 93
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80
กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 65
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั... 69
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 132
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 122
กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 102
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่... 128
กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 176
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณาร... 214
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 179
กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลา... 190
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
ตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล บรรยากาศการสอบคัดเลือก ม.4 สาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สอบสาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคึกคักผู้สมัครระดับ ม.1 กว่า 400 คน

ตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

บรรยากาศการสอบคัดเลือก ม.4 สาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

สอบสาธิต มรภ.หมู่บ้านจอมบึงคึกคักผู้สมัครระดับ ม.1 กว่า 400 คน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field