menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงหญิ... 171
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง ... 578
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีท... 204
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)... 264
ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาค... 130
ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึ... 1046
อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๒๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุ... 304
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ... 1108
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 25... 563
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง ร... 291
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง... 639
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื... 7
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้ว... 414
แผนปฏิบัติการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ... 93
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างสื่อ Motion Gr... 363
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 183
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย... 690
การอบรมหลักสูตรการอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 307
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ... 280
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ICT แบบ Active ... 626
โครงการอบรมต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง 273
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 303
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์... 22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบ... 11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิ... 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการไฮโดรลิกส์... 42
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติก... 13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรังปรุงไฟฟ้าอาคารโลหะ จ... 38
ประกาศยกเลิกประกาศ การสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ 23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การส... 24
ประกาศยกเลิกประกาศห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบันทึกเสียงและวิทยุออนไล... 39
สอบราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และกราฟิก จำนวน ๑ ห้อง 31
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณาร... 51
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 83
กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลา... 116
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... 335
ขอเชิญคณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แ... 135
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 193
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/... 267
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประ... 370
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอุทธรณ์แ... 210
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 294
กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง 249
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี พิธีจุดเทียน แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส...

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

นิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

พิธีจุดเทียน แปรอักษร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกในพ...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field