menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี... 151
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธ... 104
กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 120
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียน... 280
รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 82
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 273
ปิดปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพลพาเลซ 557
ศึกมหกรรมมวยไทยนานาชาติ ครั้งที่ 5 279
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 472
ประกาศกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อ... 226
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนช... 472
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 119
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 150
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 151
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ... 77
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 473
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการป... 303
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 256
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม 227
อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึ... 821
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื... 209
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้ว... 967
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน... 15
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ... 21
แก้ไขประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 26
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์... 39
การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 54
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการณ์ 66
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสาร... 53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ 81
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานอัจฉริยะ จำนวน 6 จอ (... 79
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิ... 82
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของ... 79
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
การสรรหาผู้แทนสายวิชาการ และผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ... 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิ... 138
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร... 137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่... 151
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิ... 156
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอ... 186
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 202
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร... 191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจั... 170
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 234
กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 236
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี คิดถึงถิ่นเกิด กำเนิดบึงวันวาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี

วันที่ 22 มีนาคม 2560

คิดถึงถิ่นเกิด กำเนิดบึงวันวาน

วันที่ 21 มีนาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู

วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายวิจัย จัดงานประชุมวิชาการระดับ...

วันที่ 1 มีนาคม 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field