คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

★  คู่มือ
» คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
» คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
» คู่มือผู้ชนะการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
» คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ของ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ)

 

★  แนวทางการปฏิบัติ
» แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
» แนวทางปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้างในระบบ 3 มิติ

 

★  ขั้นตอนกระบวนการ
» ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

★  แบบฟอร์ม
» แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 12 (1)