การประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดพเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ITA)