รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

★  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
» รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2563
» รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2560

 

★  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน(แผ่นดิน+รายได้)
» รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 [03/02/64]
» รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 [14/02/63]
» รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 [21/03/62]

 

★  รายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
» รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 [8/10/64]
» รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 [15/04/64] 
» รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 [03/02/64] 
» รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 [14/04/63]

 

★  รายงานผลการดำเนินงาน
» รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 [09/11/64]
» รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 [15/04/64]
» รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 [01/05/63]
» รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 [23/04/62]

 

★  บทสรุปผู้บริหาร
» บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
» บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการดำเนินการประจำปี 2563