แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

★  แผนปฏิบัติการประจำปี เงินงบประมาณแผ่นดิน
» แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
» แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
» แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

★  แผนปฏิบัติการประจำปี เงินรายได้
» แผนปฏิบัติการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
» แผนปฏิบัติการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
» แผนปฏิบัติการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

★  แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
» แผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ 2566