คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ     ประธานกรรมการ
       
  กรรมการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่     กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ     ประสิทธิ์รัฐสินธุ์     กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์     ยกส้าน     กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ     ตั้งเจริญ     กรรมการ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์     กรรมการ
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมาลี     สังข์ศรี กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล     อุสายพันธ์ เลขานุการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสุนันท์    อุ่นตา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวอัญชนา     จิตต์งามขำ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวมาลี สุดประเสริฐ     ผู้ช่วยเลขานุการ