คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.ม.)

 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ประธานกรรมการ
       
  รองประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองประธานกรรมการ
       
  กรรมการ
1. ดร.กำพล     วันทา กรรมการ
2. ดร.คมศร     วงษ์รักษา     กรรมการ 
3. นายวิชิต สุวรรณรัตน์     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท     ชุนดี กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชดาทิพ     ศุภสุวรรณ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจา ลิขิตยิ่งวรา กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม กรรมการ 
9. นางศศินันท์     แสงภู    กรรมการ 
10. นายพูนชัย คทาวัชรกุล กรรมการและเลขานุการ
11. นางสุนันท์ อุ่นตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายวันชัย ตาเสน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ