คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง  ท่องลิ่ม ประธานกรรมการ
       
  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี รองประธานกรรมการ
       
  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ
1. อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลิต สมพงษ์เจริญ  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สารัช ดีงาม  กรรมการ 
4. อาจารย์ อินธิรา เกื้อเสนาะ  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา บุญเกิด  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย  กรรมการ 
7. อาจารย์ กานต์ณรงค์ สอนสกุล  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ธัญญเจริญ  กรรมการ 
9. อาจารย์ ภาณิกานต์ คงนันทะ  กรรมการ 
10. อาจารย์ สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ  กรรมการ 
11. อาจารย์ ศราวุฒิ บุตรดาวงค์  กรรมการ 
12. อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา นิ่มทัศนศิริ  กรรมการ 
14. นางสาวสิริพร  นันยา  กรรมการ 
15. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร  กรรมการ 
16. นางสาวมาลี  สุดประเสริฐ  กรรมการ 
17. นางสาวกานต์สิรี  ปานสวัสดิ์  กรรมการ 
18. นางสาวบารมี  ชูชัย  กรรมการ 
19. นางสาวอัญชนา  จิตต์งามขำ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวธนารีย์  นุ่มกลิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ