กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

   
 
    นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
  ตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ
  ตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
     
     
    นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
  ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
  ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
     
     
    ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์
  ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
     
    ดร.กำพล  วันทา
  ตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
     
    ดร.คมศร  วงษ์รักษา
  ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
    ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์
  ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
    นายประพันธ์  มนทการติวงศ์
  ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
    นายพีระ  พนาสุภน
  ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง กรรมการจากผู้บริหาร
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
  ตำแหน่ง กรรมการจากผู้บริหาร
     
     
    อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
  ตำแหน่ง กรรมการจากผู้บริหาร
     
     
    อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง กรรมการจากผู้บริหาร
     
     
    อาจารย์ ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก
  ตำแหน่ง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
     
    อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์
  ตำแหน่ง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
     
    อาจารย์ ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย
  ตำแหน่ง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ
  ตำแหน่ง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
  ตำแหน่ง เลขานุการ
     
     
    นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
    นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
      นายวุฒิกร ไชยพันธ์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
      นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
      นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
      นายประทีป เช้าชื่น
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ