คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
1. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ การที่ปรึกษา
2. พลเอกชาติชาย  โอฬารไพบูลย์ กรรมการที่ปรึกษา 
3. นายขจร สุทธิ์วนิช กรรมการที่ปรึกษา
4. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการที่ปรึกษา
       
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
1. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์  ประธานกรรมการ
2. นายศุภสวัสดิ์ วัฒนคุณโชติ รองประธานกรรมการ 
3. นายพรเทพ ไตรวุฒิชน รองประธานกรรมการ 
4. นางจิรายุ คูณพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร ระโหฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายธันฐภัทร์ เชิงทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนันทพล  วิชัยดิษฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายปฐมพร เจียสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายประทีป แย้มเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายพันธุ์ แก้วนุ้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางพรพรรณ พรพิไลสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นางอรุณรักษ์ ธนเลิศลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ  - กรรมการ
15. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  - กรรมการ 
16. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ  - กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ 
18. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายจักรพันธ์ สวัสดี ผู้ช่วยเลขานุการ