คณะกรรมการสภาวิชาการ

 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ประธานกรรมการ (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
       
  กรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ         สุขแสวง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
13. อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี     กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิร ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวธาราพร ไชยศรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสิริพร     นันยา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวสุพัตรา     ขจีจิตร     ผู้ช่วยเลขานุการ