menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อเ... 139
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยื... 4406
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืม... 1246
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔ 742
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1442
การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 175
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... 367
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี... 1520
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธ... 349
กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 265
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียน... 455
<< more >>

TitleRead
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 324
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 272
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 252
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 297
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 295
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ... 186
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 638
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการป... 398
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 344
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม 345
อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึ... 1039
<< more >>

TitleRead
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยสอนและสิ่... 54
ประกาศราคากลางปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการช... 98
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการท... 91
ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด 92
ประกาศราคากลางระบบควบคุมรถยนต์ผ่านเข้า-ออก 118
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๑ ห้อง... 140
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน... 135
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ... 145
แก้ไขประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 192
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารจอมพล 201
<< more >>

TitleRead
จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแห... 17
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... 43
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์... 41
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิ... 81
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที่... 346
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียน... 648
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ 1442
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และผู... 261
การสรรหาผู้แทนสายวิชาการ และผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ... 314
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิ... 287
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร... 283
<< more >>

Single Search
โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการเรียนรู้ครู ตชด. แบบ Active Learning การฝึกอบรมมวยไทย เพื่อใช้ระงับเหตุและจับกุมคนร้าย โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการเรียนรู้ครู ตชด. แบบ Active Learning

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

การฝึกอบรมมวยไทย เพื่อใช้ระงับเหตุและจับกุมคนร้าย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field