menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้... 594
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 5 169
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาค... 1561
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 3... 433
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ... 931
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่... 241
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำห... 7321
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕ 314
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 538
กำหนดการชำระเงินโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำห... 207
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4 278
<< more >>

TitleRead
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท... 286
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 247
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัม... 237
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1294
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน... 304
การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 257
ประกาศรายชื่อ ตารางการอบรม ใบกิจกรรม และแบบทะเบียนประวัต... 663
ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตร... 260
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1361
รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคล... 1049
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปร... 993
<< more >>

TitleRead
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องประชุม ... 21
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระ... 14
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริ... 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอัฒจันทร์ กำแพงกันด... 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 69
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังค... 68
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาลฝึกสอ... 68
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร... 71
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม... 75
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องประชุม โรงเรียน... 86
<< more >>

TitleRead
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 143
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และส... 286
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักง... 129
รับสมัครคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ... 179
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)... 451
มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของม... 143
กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ... 148
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 356
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕... 170
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คร... 308
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒... 221
<< more >>

Single Search
เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

เวทีประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนจากชุดโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

การประชุมกำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.ระดับหลักสูตร ปีการศ...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

โครงการตรวจสุภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field