menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2561... 3
การปรับหลักสูตรครู เหลือ 4 ปี 94
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 239
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ... 122
รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหม... 108
แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย เกิดความขัดข้อง 136
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ... 121
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจาร... 74
ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยา... 46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำป... 476
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำ... 721
<< more >>

TitleRead
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour 5
กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 75
โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื... 172
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องาน... 211
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 418
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 225
การอบรม Simulation CAI Short Course 260
กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่... 911
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูแล... 715
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท... 1056
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 561
<< more >>

TitleRead
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประ... 7
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 8
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามจัดการศึกษาโรงเรียน... 11
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม... 34
ยกเลิกประกาศเชิญชวนเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 ... 28
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดลิฟท์และอุปกรณ์ จำนวน ๒ ราย... 49
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื... 38
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์ – เครื่อ... 39
การซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธ... 52
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามจัดการศึกษาโร... 74
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดลิฟท์และอุปกรณ์ จำนวน 2 ... 91
<< more >>

TitleRead
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... 123
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 378
อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก และ อ. ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ได้รับ... 133
ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณจากคณาจารย์ประจำ 55
การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ... 114
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณา... 88
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหาร... 64
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุน จากผู้แทนพนักงานมหาว... 187
รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประ... 163
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิรับการเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเ... 184
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 277
<< more >>

Single Search
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีการศึกษา 62 เน้นคุณภาพมาตรฐาน สร้างจิตวิญาณของความเป็นครู การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้งที่ 34 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ทั้ง 38 แห่ง

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงหนุนกลุ่มราชภัฏเปิดหลักสูตร สายครู 4 ปี ดีเดย์ปีก...

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

การรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2561

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน 2562 ครั้ง...

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สกอ. เพื่อสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายส...

วันที่ 17 ธันวาคม 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field