menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4 29
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 3 32
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอ... 694
การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำป... 848
กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติและ... 177
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ๕ ฐานของ CNKI 177
ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งจุดต่างๆภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบ... 374
ตารางรับชุดครุย และเข็มวิทยฐานะ ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราช... 293
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) โรงเรียน... 114
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา... 134
รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี... 138
<< more >>

TitleRead
การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 47
ประกาศรายชื่อ ตารางการอบรม ใบกิจกรรม และแบบทะเบียนประวัต... 399
ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตร... 116
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1133
รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคล... 866
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปร... 791
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริ... 426
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง... 1772
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่... 354
การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี 273
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบร... 869
<< more >>

TitleRead
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาลฝึกสอน จำนวน... 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก 23
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยว... 75
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาลฝึกสอน จำนวน ๑ ห้อง (ครั้... 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญ... 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับ... 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย... 82
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำ... 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยา... 84
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ผิว... 73
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอ... 76
<< more >>

TitleRead
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแห... 4
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) คร... 51
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 256
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 422
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิ... 153
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 553
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน... 270
การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 645
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คร... 342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั... 238
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้... 336
<< more >>

Single Search
การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559

การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ 20-23 มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล...

วันที่ 19-22 มีนาคม 2561

พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี

วันที่ 8 มีนาคม 2561

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559

วันที่ 6-8 มีนาคม 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field