menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 25... 17
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง ร... 14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง... 93
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำป... 69
รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอ... 278
ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 298
งานครบรอบ ๑ ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา... 196
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึ... 538
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายใหม่และรายเก่า... 1526
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุ... 136
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพ... 310
<< more >>

TitleRead
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 1761
โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเค... 359
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เ... 476
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธ... 602
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิ... 583
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 1013
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 652
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 602
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 628
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 607
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ... 467
<< more >>

TitleRead
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน ๑ ง... 15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑... 42
ประมูลขายซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 38
TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำน... 65
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ... 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ... 89
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง) 2560 147
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน 2561 132
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอ... 148
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 149
<< more >>

TitleRead
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 569
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที... 318
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียน... 338
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 685
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 598
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)... 353
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1348
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบ... 311
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 682
การสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ... 291
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 350
<< more >>

Single Search
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีแ...

16 - 20 ตุลาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่...

12 ตุลาคม 2560

โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบ...

11 ตุลาคม 2560

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

29 กันยายน 2560
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field