menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 3025
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใ... 1057
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 1239
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วป... 475
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 1125
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อเ... 478
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยื... 4891
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืม... 1478
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔ 839
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1564
การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 268
<< more >>

TitleRead
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธ... 202
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิ... 247
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 709
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 372
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 330
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 368
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 376
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ... 245
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 712
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการป... 466
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างาน 413
<< more >>

TitleRead
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถฯ 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบัส 27
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างจัดทำคู่มือการศึกษา ปีการศึกษ... 27
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบัสทะเบียน ๔๐-๐๑๔๙ ราชบุรี 71
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นหน้าต... 99
ประกาศราคากลางปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 153
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยสอนและสิ่... 134
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการช... 185
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการท... 159
ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการทอดตลาด 169
ประกาศราคากลางระบบควบคุมรถยนต์ผ่านเข้า-ออก 177
<< more >>

TitleRead
แก้ไขประกาศและตารางกำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณ... 16
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรม... 196
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณาร... 88
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 199
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 124
การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 240
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหาร... 176
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... 287
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์... 165
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิ... 185
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที่... 469
<< more >>

Single Search
โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29 พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ใน...

20 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

20 มิถุนายน 2560

เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29

18 - 19 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการ...

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field