menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 57
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีท... 166
ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 367
กิจกรรม Read & Share อ่านสนุก แชร์สนั่น 98
ผลการประกวดภาพวาดในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” 70
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 25... 247
การประกวดภาพวาด ในงาน “น้อมรำลึกถึงพ่อ” 154
ร่วมใจร่วมวิ่งสมทบทุนวิ่งก้าวคนละก้าวรับบริจาคเงินไปสมทบก... 101
นักศึกษาที่เปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ยื่นบัตรประจำ... 142
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง (น... 227
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ปีก... 427
<< more >>

TitleRead
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบร... 524
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 1942
โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเค... 444
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เ... 566
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธ... 676
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิ... 677
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 1108
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 736
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 701
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 726
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 694
<< more >>

TitleRead
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่... 11
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการซอฟแวร์ลิขสิท... 18
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์... 19
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน ๒๔ ห้... 15
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประ... 23
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 40
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ... 35
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้องเรีย... 42
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้... 54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 51
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 95
<< more >>

TitleRead
ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชก... 101
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 138
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั... 249
เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 ... 100
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้ง... 191
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒... 971
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1309
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 982
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที... 514
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียน... 488
<< more >>

Single Search
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิพากษ์รายงานผลการวิจัยภายใต้แผนงานการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2560

10 ธันวาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว...

6 ธันวาคม 2560

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี

29 - 30 พฤศจิกายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่

29 - 30 พฤศจิกายน 2560
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field