menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่แล... 885
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีกา... 66
ศึกมวยไทยนานาชาติ ฉลองครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ... 443
ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2... 76
ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2... 102
การให้ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้า... 135
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่... 2616
รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ... 300
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่และรา... 2292
การขออนุญาตจัดตั้งชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 115
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ร... 914
<< more >>

TitleRead
โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื... 83
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องาน... 119
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 326
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 147
การอบรม Simulation CAI Short Course 173
กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่... 747
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูแล... 597
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท... 957
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 488
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัม... 396
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1814
<< more >>

TitleRead
ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ฯ 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงลิฟท์ฯ 7
ราคากลางงานจ้างขนขยะมูลฝอย 8
ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงห้องสาขาวิชาการบริหารการ... 8
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เ... 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้... 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มจ่ายน้ำ (Booster Pump) อ... 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟลัดไลท์ (floodlight) ลา... 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้... 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑๕ จำน... 23
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้... 23
<< more >>

TitleRead
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ... 34
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 181
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 92
ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชก... 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 292
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั... 194
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร... 210
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒... 521
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 500
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๐/... 239
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย... 328
<< more >>

Single Search
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษา Freshy ส่งเสริมวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ราชบุรี เวทีประกวด MOON&STAR MCRU Freshy 2018 พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แก่เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านคาและมะพร้าว น้ำหอมราชบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดสินค้าคุณภาพสู่สากล

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงนักศึกษา Freshy ส่งเสริมวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์รา...

วันที่ 19 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู 61 นักศึกษาภาคปกติ

วันที่ 6 กันยายน 2561

ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการ...

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือพาณิชย์ราชบุรีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ส...

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field