menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1... 291
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีก... 691
ห้องและสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประ... 456
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่... 1642
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5... 1545
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา... 3992
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 (World Robot Olym... 410
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙ 205
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้... 1994
จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 5 367
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาค... 2419
<< more >>

TitleRead
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 120
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 81
การอบรม Simulation CAI Short Course 104
กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่... 609
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูแล... 522
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท... 867
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 427
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัม... 332
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1705
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน... 392
การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.) 352
<< more >>

TitleRead
การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำป... 22
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง (... 32
(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ... 34
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างสถานีรอรถประจำทาง 28
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ติดตั้งท่อประปาภา... 32
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่... 30
สรุปรายละเอียดผลการดำเนินการ และวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจ... 84
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวาง... 78
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเบา... 71
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มื... 83
<< more >>

TitleRead
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงา... 21
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง (ก.อ.ม.) 39
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง... 131
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 352
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโร... 158
การดำเนินการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องท... 96
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)... 513
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คร... 160
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 502
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1101
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๗/๒... 315
<< more >>

Single Search
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30  (Kaopratubchang Trail 2018 ) พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 ประจำภาคเรี...

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วยกระบวนการจัดการเรีย...

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 )

วันที่ 17 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำป...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field