นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 2204-2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 2219-2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 2205-2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2554

แผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2553

บันทึกการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2554

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3/2554

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4/2554

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2555

ภาพกิจกรรม การจัดการพลังงาน

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2553

รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2554