menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

นิติกร

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ITA 2561

วีดีโอสัมมนาฯโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ : ITA 2561
เอกสารประกอบการสัมมนาฯโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ : ITA 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
คู่มือ ITA 2561
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ITA 2561
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA 2561
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

นักศึกษา

บริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยใหม่ 
ข้อมูลการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มสัญญาจ้างอาจารย์ประจำ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ)
แบบฟอร์มประกอบการคิดภาระงานหมวด 1 ข้อ 2 และข้อ 5
ตาราง-เทียบค่าคะแนนและปริมาณภาระงาน 50%
ค่ากลางและฐานคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 
กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2562 
หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ปี 2559
หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขี้น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานผู้บริหาร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานสายวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และ ภารกิจ เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะการเขียน-เหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่ง ชนก. ชนพ. ชช.
ข้อเสนอแนะการเขียน-แบบประเมินค่างาน
ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม (2)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การขอใช้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบระบบงาน
การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
การขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การขอเชื่อมต่อเครือข่าย
ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การขอเพิ่ม-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกสิทธิระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มประกาศข่าว-ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์