menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

การบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

นักศึกษา

บริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มสัญญาจ้างอาจารย์ประจำ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท
แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง
แบบแสดงข้อมูลภาระงานสอนประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน (คสก.1 และ คสก.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ) 
แบบฟอร์มประกอบการคิดภาระงานหมวด 1 ข้อ 2 และข้อ 5
ตาราง-เทียบค่าคะแนนและปริมาณภาระงาน 50%
ค่ากลางและฐานคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2560
กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2561 
หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ปี 2559
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
present ผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขี้น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานผู้บริหาร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานสายวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และ ภารกิจ เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะการเขียน-เหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่ง ชนก. ชนพ. ชช.
ข้อเสนอแนะการเขียน-แบบประเมินค่างาน
ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม (2)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การขอใช้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบระบบงาน
การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
การขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การขอเชื่อมต่อเครือข่าย
ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การขอเพิ่ม-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกสิทธิระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มประกาศข่าว-ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์

นโยบายและแผน

แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 4 ปี 2554-2557
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง 1 ปี
ข้อกำหนดการใช้งบพัฒนาบุคลากร : โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์พัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2556-2560)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2559
บันทึกข้อความโอนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558