slide
  • 6
  • 5
s016 s015
หัวข้อ อ่าน
หัวข้อ อ่าน
slide

โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active L...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการสอ...

มอบเกียรติบัตรกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่จั...

โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active Learning โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการสอนแบบ Active Learning ในวง Professional Learning Community มอบเกียรติบัตรกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560