แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2/2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพความพึงพอใจ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็น ของท่านมากที่สุด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานภาพผู้ตอบ
3. หน่วยงานที่ท่านสังกัด
4. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
4. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระบบสารสนเทศ (MIS) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
4. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ห้องอบรม ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ตอนที่ 1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ความครอบคลุมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
4. จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการ
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้งานเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย
ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศ (MIS)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS)มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Speed)
2. ความถูกต้องของข้อมูล (Reliability)
3. ตรงกับความต้องการและครบถ้วนของข้อมูล
4. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
5. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน
2. ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ภายในห้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน(โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง)
ตอนที่ 4 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. การลงทะเบียนเรียนในระบบ E-Learning มีความสะดวกรวดเร็ว
2. เนื้อหาบทเรียน เอกสารประกอบการบรรยาย VDO ทบทวนบทเรียน
3. ความรวดเร็วในการเปิดเว็บไซต์ของระบบ E-Learning
4. ระบบ (Login) ง่ายต่อการใช้งาน
5. ความรวดเร็วในการ Download ข้อมูลของรายวิชาที่จัดเตรียมเอาไว้
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
1.2 มีการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
1.3 เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด – ปิด) มีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
2.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.2 ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.3 ความปลอดภัยของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4. คุณภาพในการให้บริการ
4.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
4.2 ประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการต่องานวิทยบริการ (ห้องสมุด)
ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
บริการยืม-คืน (หนังสือ) บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
บริการฐานข้อมูล บริการข้อมูลท้องถิ่น
บริการสื่อโสตทัศน์ฯ บริการตอบคำถามและสืบค้นข้อมูล

ท่านมีความพึงพอใจต่องานวิทยบริการ (ห้องสมุด) มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจแบ่งได้ดังนี้
ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.4 มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
1.5 มีการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
1.6 เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด – ปิด) มีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
2.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกริยามารยาทที่ดี
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
3.2 แสงสว่างมีเพียงพอ
3.3 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
3.4 มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
3.5 ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
3.6 มีอุปกรณ์ทันสมัยและเครื่องมือที่จำเป็นครบถ้วนพร้อมใช้งาน
4. คุณภาพในการให้บริการ
4.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
4.2 ประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวม

ข้อเสนอแนะ